Меѓународна/национална соработка

Институтот соработува со голем број институции на национално и меѓународно ниво. Тој е членка на меѓународните организации CORESTA, ITGA, ITTA, преку кои има можност да остварува соработка со голем број на странски институции и институции кои го обработуваат тутунот, тутунската суровина и производите од тутун.

Во последните три години се склучени  повеќе Меморандуми за соработка како на пример:

-Меморандум за соработка помеѓу Земјоделскиот Универзитет во Пловдив, Бугарија (The Agricultural University Plovdiv, Bugaria) и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 18.09.2023 година бр. 03-572/3

-Меморандум за институционална соработка помеѓу СОКОТАБ-ДООЕЛ Битола, СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 19.05.2023 година бр. 03-368/1

-Договор за институционална соработка помеѓу УКЛО Ветеринарен факултет-Битола и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 14.03.2023 година бр. 03-196/1

-Меморандум за соработка помеѓу Државен инспекторат за земјоделство и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 26.01.2023 година бр. 03-45/1

-Меморандум за соработка помеѓу Neuropublic S.A. Information Technologies и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 16.01.2023 година бр. 03-20/1

-Меморандум за институционална соработка помеѓу СОКОТАБ-ДООЕЛ Битола, и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 30.06.2022 година бр. 03-548/1

-Меморандум за институционална соработка помеѓу ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 12.05.2022 година бр. 03-426/1

-Договор за деловно-техничка и стручна соработка помеѓу Пелагонија- развој -2009 ДООЕЛ Могила и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 11.02.2022 година бр. 03-107/1

-Договор за стручно-апликативна соработка помеѓу УКИМ Земјоделски институт Скопје и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 5.11.2021 година бр. 03-867/1

-Меморандум за институционална соработка помеѓу УКИМ Природноматематички факултет -Скопје и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 15.07.2021 година бр. 03-572/1

-Меморандум за институционална соработка помеѓу ЈКП Комуналец -Прилеп и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 5.07.2021 година бр. 03-538/1

-Меморандум за соработка помеѓу УКЛО Факултет за биотехнички науки – Битола  и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 17.05.2021 година бр. 03-3961

-Меморандум за соработка помеѓу УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје   и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 1.04.2021 година бр. 03-286/1

-Меморандум за институционална соработка помеѓу ЈНУ Хидробиолошки Завод-Охрид и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 26.03.2021 година бр. 03-265/1

-Меморандум за разбрање и соработка помеѓу Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп и УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп од 24.03.2021 година бр. 03-262/1

Институтот за тутун и Лабораторијата за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен матријал е член на GLOSOLAN – Глобална лабораториска мрежа за почви, како дел на FAO’s Global Soil Partnership. Преку Glosolan се врши усогласување на методи, податоци и информации кои се од клучно значење за обезбедување веродостојни и споредливи информации меѓу земјите и проектите; се овозможува генерирање на нови хармонизирани збирки податоци за почва; и поддршка при донесување одлуки базирани на докази за одржливо управување со почвата.

Како Институција сме секогаш отворени за соработка со институции блиски со нашиот делокруг на истражувања од земјата и странство, компании, приватни фирми и здруженија.