Стручна и административна служба

Стручно-административните работи на Институтот ги врши Стручна и административна служба, како дел од интегрираната Централна стручна и административна служба на Универзитетот.

Кадар

Гоце Петроски
Секретар
Раководител на служба

goce.petroski@uklo.edu.mk

Илија Лазарески
Набавувач

Горан Кантарџиоски

Самостоен референт за магацинско работење

дипл. стручен преведувач Наташа Каравилоска

Советник за библиотечно работење

natasha.karaviloska@uklo.edu.mk

дипл. економист Виолета Николоска

Советник за деловно работење

viki.nikoloska@uklo.edu.mk

Никола Ристески

Самостоен референт за благајна

Оливер Ѓуровски

Котлар – одржувач на опрема и инсталација

Обуки на административен кадар за развој на компетенци