Самоевалуација

Самоевалуацијата на Институтот за тутун е дел од процесот на проценка на неговиот квалитет и дел од постапката за акредитација според правните акти на Република С. Македонија. Самоевалуацијата се спроведува преку евалуација на студиските програми, проценка на обемот и квалитетот на научно-истражувачката активност и нејзиното место и улога како во образовниот процес така и во општествената одговорност.

Самоевалуацијата претставува континуиран процес на следење и проценка на квалитетот на високото образование и научно-истражувачката активност, управувањето, материјално-техничките и академските капацитети и другите активности во Институтот.

Процесот на самоевалуација го реализира Комисијата за самоевалуација.