За нас

Научниот институт за тутун – Прилеп е eдиница на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола и е една од најстарите научни институции на Балканот. Неговото 100-годишно постоење и активност се карактеризира со перманентен развој во сите сегменти на опшественото постоење кој е проследен со обезбедување квалитет во: научно-истражувачката, образовната, апликативната, производната и издавачката дејност.

Позначајни области на кои е фокусирана работата на Институтот за тутун се:

 • Kреирање на нови, одржување и подобрување на веќе признатите сорти тутун
 • Примена на современи агротехничките мерки
 • Проучување на болести, штетници и плевели и примена на интегрални мерки за заштита од штетните агенси
 • Одредување на хемискиот состав на тутунот и тутунските преработки
 • Следење на процесите на побербената обработка на тутунската суровина
 • Проучување на тутунското стопанство од економски аспект и др.

Денес, Институтот за тутун располага со одлични материјално-технички и просторни можности:

 • Управна зграда, каде што се сместени управата, лабораториите, кабинетите, двете конференциски сали, библиотеката и останатите придружни служби со вкупна површина од 2144.73 m2
 • Стопанската зграда во која се сместени магацините за семенски материјал и за произведениот тутун од опитите и од масовото производство. Во кругот на оваа зграда постојат две ѕидани и три монтажни сушници за сушење на тутун од типот вирџинија.
 • Во третата зграда која порано била наменета за ферментација на тутунот, денес се сместени и Институтот за старословенска култура и Музејот за тутун.
 • Две биолошки лаборатории – стакленици (стар – 112,81 m2; нов – 441,75 m2) за изведување на вегетациски опити во текот на сите годишни времиња.
 • Опитно поле од НИТП со вкупна површина од околу 14 хектари.
 • Библиотека со вкупен број на библиотечен фонд од повеќе од 4200 книги и 125 наслови на научни и стручни списанија.
 • Музеј за тутун со стална поставка од 1600 експонати.
 • Уметничка збирка од 150 ликовни и скулптирни дела и две макети на стари македонски куќи.
 • Метеоролошка станица
 • Научно-истражувачката опрема која обезбедува квалитетни испитувања и има висока прецизност.