Почетна/За Институтот/Основни информации/Оддели/Оддел за производство на тутунско семе и тутун

Оддел за производство на тутунско семе и тутун

Одделението за производство на тутунско семе и тутун, врши производство, доработка и дистрибуција на семенски материјал за потребите на тутунското стопанство во земјата и пошироко.

Кадар

м-р Робин Мавроски

Раководител на оддел
e-mail: robin.mavroski@uklo.edu.mk

Марјана Глушеска

Виш лаборант

e-mail: marijana.gluseska@uklo.edu.mk

Паце Јанчева
тутунски техничар

Живко Дамески
Работник

Васил Костов
Работник

Драшко Ѓураков
Работник

Ѓорѓи Лидев
Работник

Роберт Петрески
Работник

Цане Велкоски
Работник

Дејан Аџиоски
Работник