Оддел за производство на тутунско семе и тутун

Одделението за производство на тутунско семе и тутун, врши производство, доработка и дистрибуција на семенски материјал за потребите на тутунското стопанство во земјата и пошироко.

Кадар

м-р Робин Мавроски

Раководител на оддел

Паце Јанчева
тутунски техничар

Васил Костов
Работник

Драшко Ѓураков
Работник

Ѓорѓи Лидев
Работник

Роберт Петрески
Работник

Цане Велкоски
Работник

Дејан Аџиоски
Работник

Златко Качаков

Општ работник-помошно техничко лице