Совет

Советот на Институтот го сочинуваат: директорот, Заменикот на директорот, раководителите на одделенијата и раководителот на Одделот за производство на тутунско семе и тутун.

Членови на советот

  1. Проф д-р Валентина Пеливаноска – претседател, директор
  2. Проф д-р Петре Ташкоски – заменик директорот
  3. Проф д-р Ана Корубин Алексоска – член
  4. Проф д-р Марија Србиноска – член
  5. Проф.д-р Весна Крстеска – член
  6. Вонр. проф д-р Билјана Јорданоска Шишкоска – член
  7. М-р Робин Мавроски – член