Совет

Советот на Институтот го сочинуваат: директорот, Заменикот на директорот, раководителите на одделенијата и раководителот на Одделот за производство на тутунско семе и тутун.

Членови на советот

  1. Проф. д-р Валентина Пеливаноска – претседател, директор
  2. Проф. д-р Марија Србиноска – заменик директор
  3. Проф. д-р Весна Крстеска – член
  4. Вонр. проф. д-р Каролина Кочоска – член
  5. Вонр. проф. д-р Билјана Јорданоска-Шишкоска – член
  6. Вонр. проф. д-р Наташа Здравеска – член
  7. М-р Робин Мавроски – член