Совет на втор циклус студии

Согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот ” Св. Климент Охридски ” – Битола во Научниот Институт за тутун – Прилеп е формиран Наставнички совет во состав:

  1. Проф. д-р Мирослав Димитриески – раководител
  2. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска
  3. Проф. д-р Билјана Гвероска
  4. Проф. д-р Марија Србиноска
  5. Проф. д-р Валентина Пеливаноска
  6. Проф. д-р Петре Ташкоски
  7. Вон. проф. Каролина Кочоска
  8. Вон. проф. д-р Силвана Пашовска
  9. доцент д-р Наташа Здравеска