Совет на втор циклус студии

Согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот ” Св. Климент Охридски ” – Битола во Научниот Институт за тутун – Прилеп е формиран Наставнички совет во состав:

  1. Вонр. проф. д-р Силвана Пашовска- раководител
  2. Проф. д-р Валентина Пеливаноска
  3. Проф. д-р Марија Србиноска
  4. Проф. д-р Билјана Гвероска
  5. Вонр. проф. д-р Каролина Кочоска
  6. Вонр. проф. д-р Наташа Здравеска

Гоце Петроски – секретар