Совет на докторски студии

  1. Проф. д-р Марија Србиноска – раководител
  2. Вон. проф. д-р Билјана Јорданоска-Шишкоска – секретар
  3. Проф. д-р Валентина Пеливаноска
  4. Проф. д-р Весна Крстеска
  5. Проф. д-р Биљана Гвероска
  6. Проф. д-р Гордана Мицеска
  7. Вон. проф. д-р Силвана Пашовска