Научен совет

Научниот совет е формиран согласно Законот за високо образование. Тој е орган на управување на образовната дејност, односно последипломските и докторските студии и стекнувањето докторат на науки. Научниот Совет го сочинуваат следните членови:

 1. Проф. д-р Валентина Пеливаноска – претседател
 2. Проф. д-р Maрија Србиноска
 3. Проф. д-р Весна Крстеска
 4. Проф. д-р Гордана Мицеска
 5. Проф. д-р Биљана Гвероска
 6. Проф. д-р Каролина Кочоска
 7. Вон. проф. д-р Билјана Јорданоска-Шишкоска
 8. Вон. проф. д-р Силвана Пашовска
 9. Вон. проф. д-р Наташа Здравеска
 10.  Доцент д-р Катерина Кареска
 11.  Доцент д-р Јане Алексоски