Научен совет

Научниот Совет е формиран согласно Законот за високо образование. Тој е орган на управување на образовната дејност што ја има Институтот за тутун, односно последипломските и докторските студии и стекнувањето докторат на науки. Научниот Совет го сочинуваат следните членови:

 1. Проф. д-р Валентина Пеливаноска – претседател
 2. Проф. д-р Гордана Мицеска
 3. Проф. д-р Мирослав Димитриески
 4. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска
 5. Проф. д-р Maрија Србиноска
 6. Проф. д-р Петре Ташкоски
 7. Проф. д-р Биљана Гвероска
 8. Проф. д-р Весна Крстеска
 9. Проф. д-р Јордан Трајкоски
 10. Вон.проф. д-р Милан Митрески
 11. Вон.проф. д-р Каролина Кочоска
 12. Вон.проф. д-р Силвана Пашовска
 13. Вон.проф. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска
 14. Доцент д-р Наташа Здравеска
 15. дипл. биолог. Даниела Талеска