Редовни професори

Проф. д-р Валентина Пеливаноска

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Марија Србиноска

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Весна Крстеска

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Биљана Гвероска

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Гордана Мицеска

Научен советник

Редовен Професор

Вонредни професори

Вон. проф. д-р Билјана Јорданоска – Шишкоска

Виш научен соработник

Вонреден професор

Вон. проф. д-р Силвана Пашовска

Виш научен соработник

Вонреден професор

Вон. проф. д-р Каролина Кочоска

Виш научен соработник

Вонреден професор

Вон. проф. д-р Наташа Здравеска

Виш научен соработник

Вонреден професор

Доценти

Доцент д-р Јане Алексоски

Научен соработник

Доцент

Доцент д-р Катерина Кареска

Научен соработник

Доцент

Асистенти

Ас. Бојана Димовска-Гоновска

Асистент

Пензионирани

Проф. д-р Петре Ташкоски

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Милан Митрески

Виш научен соработник

Вонреден професор

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Мирослав Димитриески

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Илија Ристески

Научен советник

Редовен Професор

In memoriam

Проф. д-р Јордан Трајкоски

Научен советник

Редовен Професор