Редовни професори

Проф д-р Петре Ташкоски

Редовен Професор

Проф. д-р Биљана Гвероска

Редовен Професор

Проф д-р Весна Крстеска

Редовен Професор

Проф. д-р Јордан Трајкоски

Редовен Професор

Проф. д-р Валентина Пеливаноска

Редовен Професор

Проф. д-р Марија Србиноска

Редовен Професор

Проф. д-р Гордана Мицеска

Редовен Професор

Проф. д-р Мирослав Димитриески

Редовен Професор

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска

Редовен Професор

Вонредни професори

Проф. д-р Билјана Јорданоска – Шишкоска

Вонреден професор

Проф д-р Силвана Пашовска

Вонреден професор

Проф д-р Каролина Кочоска

Вонреден професор

Проф. д-р Милан Митрески

Вонреден професор

Доценти

д-р Наташа Здравеска

Доцент

Техничари

Зоран Котески

Техничар

Цане Велеска

Техничар

Горан Пашоски

Техничар

Зоран Котески

Техничар

Звонко Петрески

Техничар

Марија Јовческа

Техничар