Редовни професори

Проф. д-р Валентина Пеливаноска

Научен советник

Редовен Професор

valentina.pelivanoska@uklo.edu.mk

Проф. д-р Марија Србиноска

Научен советник

Редовен Професор

marija.srbinoska@uklo.edu.mk

Проф. д-р Весна Крстеска

Научен советник

Редовен Професор

vesna.krsteska@uklo.edu.mk

Проф. д-р Биљана Гвероска

Научен советник

Редовен Професор

biljana.gveroska@uklo.edu.mk

Проф. д-р Гордана Мицеска

Научен советник

Редовен Професор

gordana.miceska@uklo.edu.mk

Вонредни професори

Вон. проф. д-р Билјана Јорданоска – Шишкоска

Виш научен соработник

Вонреден професор

biljana.jordanoska@uklo.edu.mk

Вон. проф. д-р Силвана Пашовска

Виш научен соработник

Вонреден професор

silvana.pasoska@uklo.edu.mk

Вон. проф. д-р Каролина Кочоска

Виш научен соработник

Вонреден професор

karolina.kocoska@uklo.edu.mk

Вон. проф. д-р Наташа Здравеска

Виш научен соработник

Вонреден професор

natasa.zdraveska@uklo.edu.mk

Доценти

Доцент д-р Јане Алексоски

Научен соработник

Доцент

jane.aleksoski@uklo.edu.mk

Доцент д-р Катерина Кареска

Научен соработник

Доцент

katerina.kareska@uklo.edu.mk

Асистенти

м-р Бојана Димовска -Гоновска

Асистент

bojana.gonovska@uklo.edu.mk

Пензионирани

Проф. д-р Петре Ташкоски

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Милан Митрески

Виш научен соработник

Вонреден професор

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Мирослав Димитриески

Научен советник

Редовен Професор

Проф. д-р Илија Ристески

Научен советник

Редовен Професор

In memoriam

Проф. д-р Јордан Трајкоски

Научен советник

Редовен Професор