Одделение за генетика, селекција и семеконтрола

Ова одделение работи на проблемите сврзани со типскиот состав на тутунот во Република Македонија според потребите на внатрешниот и надворешниот пазар. Својата научноистражувачка работа ја има усмерено кон подобрување на постојните и кон создавање на нови сорти тутун.

Одделението располога со aкредитирана лабораторија за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија, in vitro лабораторија и ген-банка за колекционирање на семенски материјал од сите типови и сорти тутун како и повеќе диви видови тутун.

Во склоп на Одделението се работи и на проучување на економската проблематика на тутунското стопанисување во целиот репродукционен процес. Се проучува влијанието на економските мерки и инструментите на економската политика на Земјата и нивното влијание врз тутунското стопанство и дава предлози и мислења за прилагодување на истото. Се изработуваат анализи, елаборати и проекти од областа на примарното производство, обработката, преработката и прометната и финансиската сфера, а исто така се врши проценка на претпријатијата, изготвување на инвестициони програми, како и секаков вид на програми од областа на економијата и менаџментот на претпријатијата.

Проф. д-р Каролина Кочоска

Раководител на одделение

Научен советник

Редовен професор

karolina.kocoska@uklo.edu.mk

Проф. д-р Гордана Мицеска

Научен советник

Редовен професор

gordana.miceska@uklo.edu.mk

Вон. проф. д-р Силвана Пашовска

Виш научен соработник

Вонреден професор

silvana.pasoska@uklo.edu.mk

Доцент д-р Јане Алексоски

Научен соработник

Доцент

jane.aleksoski@uklo.edu.mk

дипл. земјоделски инж. Марјана Глушеска

Виш лаборант

marijana.gluseska@uklo.edu.mk