Почетна/За Институтот/Одделенија/Одделение за агротехника на тутунот

Одделение за агротехника на тутунот

Активноста на Одделението за агротехника на тутунот е насочена кон примена на најсовремени агротехнички мерки за добивање на тутунска суровина со висок принос и квалитет. Својата дејност ја остварува преку полски демонстративни опити. Во оваа Одделение постои Акредитирана лабораторија за испитување на поважните агрохемиски параметри, како и содржината на поважните макро и микро елементи во почвата и растителен материјал. Се вршат испитувања на поважните водно-физички својства на почвата и режимот на наводнување на тутунот.

ИТП преку Одделението за Агротехника, е првата Институција во Република Македонија која врши систематска контрола на плодноста на тутунските почви и дава соодветни препораки за рационално ѓубрење.

Во Лабораторијата се врши испитување на на содржината на тешките метали во почви и растителен материјал.

Вонр. проф. д-р Билјана Јорданоска – Шишкоска

Научен советник

Вонреден Професор

Проф д-р Валентина Пеливаноска

Научен советник

Редовен Професор

Проф д-р Јордан Трајкоски

Научен советник

Редовен Професор

Горан Пашоски

Научен советник

Техничар

Цене Велеска

Научен советник

Техничар