Почетна/За Институтот/Одделенија/Оддел за производство на тутунско семе и тутун

Оддел за производство на тутунско семе и тутун

Одделението за производство на тутунско семе и тутун, врши производство, доработка и дистрибуција на семенски материјал за потребите на тутунското стопанство во земјата и пошироко.

Кадар

м-р Робин Мавроски

Раководител на служба

e-mail: rmavroski@yahoo.com
e-mail: robin.mavroski@uklo.edu.mk

Паце Јанчева
тутунски техничар

Живко Дамески
Работник

Васко Костов
Работник

Панда Трајкоска
Работник

Митре Пожаркоски
Работник

Драшко Ѓураков
Работник

Ѓорѓи Лидев
Работник

Роберт Петрески
Работник

Цане Велкоски
Работник