Одделенија

Одделение за генетика, селекција и семеконтрола
Одделение за агротехника на тутунот
Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели
Одделение за технологија и хемија на тутунот и тутунските производи