Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата

Акредитирани методи:

  • ИСПИТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА СЕМЕ – ГАБИ (Blotter method, ISTA 2003)
  • ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИСУСТВО НА ВИРУСИ СО DAS –ELISA МЕТОД
  • Идентификација на присуство на штетен агенс по тутунот – Макроскопска анализа *
  • Изолација на патогените габи на тутунот – In vitro метода *
  • Идентификација на патогените габи -Микроскопска анализа *
  • Идентификација и детерминација на инсекти -Mакроскопска визуелизација и микроскопирање *

* не акредитиран метод