Лабораторијата за контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи

Акредитирани методи:

  • Цигари – Одредување на вкупниот и безникотинскиот сув кондензат на чадот со помош на рутинска аналитичка машина за пушење – ISO 4387:2000;
  • Цигари – Одредување на алкалоиди во кондензатите од чадот-Спектрометриски метод – ISO 3400:1997;
  • Цигари – Одредување на водата во кондензатите од чадот – Дел 2-Карл Фишеров метод – ISO 10362-2:1994;
  • Цигари – Одредување на јаглерод моноксидот во испарливата фаза на чадот од цигарите -метод NDIR – ISO 8454:1995;
  • Тутун и тутунски производи-Одредување на содржината на алкалоиди, Спектрометриски метод – ISO 2881:1992;
  • Одредување на содржината на азот во тутунот – MKC E.P3.112;
  • Одредување на содржината на редукциони материи во тутунот – MKC E.P3.115;
  • Одредување на содржината на белковини во тутунот* – MKC E.P3.113;
  • Одредување на содржината на пепел во тутунот* – MKC E.P3.117;

*не акредитиран метод