Лабораторијата за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија

Акредитирани методи:

Земање на мостри на семе од земјоделски производи

Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.

Одредување чистота на семе
Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.

Одредување на влага во семе
Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.

Одредување маса на илјада зрна семе
Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.

Одредување р’тливост на семето
Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.

Одредување на здравствена состојба на семето*
Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.