Лабораторијата за контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубриво и растителен материјал

Aкредитирани Методи

  • Претходна обработка на мострите за физичко-хемиска анализа – ISO 11464:2006;
  • Одредување на вкупниот азот-Модифициран Кјелдалов метод – ISO 11261:1995;
  • Одредување на рН – ISO 10390:2005;
  • Одредување на органски јаглерод и хумус по Тјурин- модифицирана во НИТП – Praktikum iz agrohemije, 1996 od d-r R. Džamić i sor.;
  • Содржина на карбонати-Волуметриска метода – ISO 10693:1995;
  • Одредување на леснодостапен фосфор и калиум – Амониум-лактатен метод -модифицирана во НИТП – Praktikum iz agrohemije, 1996 od d-r R. Džamić i sor.;
  • Екстракција на тешки метали растворливи во царска вода – ISO 11047:1998;
  • Механички состав на почвата, Пипет метода со натриум пиросулфат – Praktikum pedologije, 1989 od d-r R.M. Korunović i d-r S. S. V. Stojanović;