Лабораторијата за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина

Акредитирани методи:

  • Суров и ферментиран тутун во лист – MKC E.P1.010;
  • Одредување pH вредност на тутунот – MKC E.P3.116;
  • Земање на мостри – MKC E.P3.110;
  • Определување на апсолутна влага во тутунот* – MKC E.P1.010;
  • Определување на песок во тутунот и цигарите-метод со декантација* – MKC E.P3.116;
  • Определување на активност на ферментот каталаза-Гасометричен метод*

* не акредитиран метод