Информации од јавен карактер

Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот на информации:

Гоце Петроски

тел: 075 212 511

email: goce.petroski@uklo.edu.mk


Годишен извештај