Лаборатории

Во рамките на Научниот институт за тутун – Прилеп функционираат следните лабаратории:

 •  Акредитирани лаборатории:
Лабораторија за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија (L01)
Лабораторија за контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубриво и растителен материјал (L02)
Лабораторија за контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи (L03)
Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина (L04)
Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата (L05)
 •  Лаборатории за научно-истражувачка и апликативна работа:
  • лабораторија за растителни in vitro култури;
  • ентомолошка лабораторија;
  • фитопатолошка лабораторија;
  • биолошка лабораторија;
  • банка на гени кај тутунот и други индустриски растенија