Научно-истражувачка дејност

Основна задача на НИТП е да ги унапредува производството, обработката, преработката и економиката на тутунот.

Научно-истражувачката дејност во оваа институција се изведува во повеќе насоки и тоа:

 • Креирање на нови сорти и одржување и подобрување на веќе признатите сорти тутун
 • Оптимизирање на агротехничките мерки
 • Проучување на болестите, штетниците и плевелите на тутунот
 • Испитување на хемискиот состав на тутунот и тутунските преработки
 • Проучување на процесите на побербената обработка на тутунската суровина
 • Проучување на економската проблематика на тутунското стопанисување

Во изминатите осум децении како резултат на научно-истражувачката и апликативната работа научните и стручните работници од НИТП објавиле повеќе од 2000 научни и стручни трудови. Во овој период реализирани се вкупно 209 научно-истражувачки проекти. Научниот институт за тутун учествува во долгорочниот проект на CORESTA “Патогеничноста на пераноспората” со своите сорти V53 (вирџинија) и Б2/93 (берлеј), каде сортата V53 има постигнато завидни резултати. Постигнатите резултати од научно-истражувачката работа научните работници од НИТП ги презентираат на бројни конгреси, симпозиуми и советувања организирани во земјата и странство.

Научниот Институт за тутун-Прилеп е членка на меѓународната организација за научни истражувања од областа на тутунот – CORESTA
Институтот за тутун има склучено договори за научно стручна соработка со следниве институтции:

 • Земјоделски факултет, Република Србија
 • Институтот за тутун и тутунски преработки во Пловдив – Бугарија и др.
 • Институт за проучавање лековитог биља , Република Србија
 • Институт за земљиште , Република Србија
 • Технолошки факултет,Република Србија
 • Институт за економику пољопривреде Београд, Република Србија
 • Институт за ратарство и повртарство, Република Србија
 • Ветеринарен факултет Битола