Публикации

 • Прирачник за хемиски испитувања на тутунот и тутунските производи од д-р Марија Србиноска 2012, Прилеп
 • Прирачник за агрохемиски испитувања на почвата – д-р Валентина Пеливаноска 2011, Прилеп
 • Статистички методи во земјоделските истражувања – одбрани поглавја од д-р Кирил Филипоски 2011 Прилеп
 • Се за примарното производство на ориенталскиот тутун – проф д-р Методија Конески издавач Научен институт за тутун Прилеп
 • Библиографија на Научниот институт за тутун – Прилеп во печатена и електронска форма од д-р Кирил Филипоски, д-р Јордан Трајкоски, д-р Валентина Пеливаноска, д-р Марија Србиноска, стр 410, 2009, Прилеп
 • Монографија – 85 години научна дејност на Научниот Институт за тутун – Прилеп од д-р Кирил Филипоски, стр 92, 2009, Прилеп
 • Флаер-по повод 85 години научна дејност на Научниот институт за тутун – Прилеп
 • Хербологија на тутунот – од д-р Вера Димеска, стр. 159, 2008, Прилеп
 • Познавање и обработка на тутунската суровина (дополнително издание). проф. д-р Душко Боцески: Институт за тутун – Прилеп, Стр. 673, 2003. Прилеп.
 • Тутунот во Република Македонија. д-р Јосиф Мицковски: Друштво за наука и уметност, Стр. 420, Прилеп, 2004. (Спонзорство на Институтот за тутун).
 • Практикум по агротехника на тутунот. д-р Кирил Филипоски, д-р Валентина Пеливаноска, д-р Јордан Трајкоски: Институт за тутун – Прилеп Стр. 141, 2004 година. Прилеп.
 • Практикум по заштита на тутунот. д-р Вера Димеска, д-р Искра Христоска, м-р Биљана Гвероска, м-р Весна Крстеска: Институт за тутун – Прилеп. Стр. 75, 2004 година. Прилеп.
 • Практикум по хемија на тутунот. м-р Марија Србиноска, м-р Цветанка Перушеска: Институт за тутун – Прилеп. Стр. 43, 2004 година. Прилеп.
 • Практикум по технологија на тутунот м-р Милан Смоквоски, инж. Саботко Стојкоски Институтот за тутун – Прилеп. Стр. 47, 2004 година, Прилеп.
 • Практикум по генетика, селекција и семеконтрола на тутунот. д-р Ана Корубин Алексоска, д-р Мирослав Димитриески, д-р Гордана Мицеска: Институт за тутун – Прилеп. Стр. 40, 2004 година, Прилеп.
 • Сорти на тутун од Институтот за тутун – Прилеп. д-р Ана Корубин Алексоска Институт за тутун – Прилеп. Стр. 77, 2004 година, Прилеп.
 • Библиографија на ЈНУ – Институт за тутун – Прилеп д-р Кирил Филипоски Институт за тутун – Прилеп. Стр. 338, 2004 година, Прилеп.