Издавачка дејност

ИТП има своја издавачка дејност преку која континуирано се презентираат научноистражувачките и стручните достигнувања од областа на тутунот.

Тука спаѓаат монографии, библиографии, книги, практикуми, прирачници, каталози и годишни извештаи.

Во ИТП од 1951 година па се до денес континуирано се издава меѓународното списание ТУТУН/TOBACCO, кое претставува единствено списание на тутунската наука и струка во Р. Македонија.Од 2010 година списанието ТУТУН/TOBACCO е списание со меѓународен карактер.

Сите упатствата за објавување на трудови ова списание како и можност за претплата можат да се најдат на оваа WEB страница www.tobaccobulletin.mk