Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата

Сертификат за акредитација (.pdf)