Лабораторијата за контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубриво и растителен материјал

Сертификат за акредитација (.pdf)