Почетна/Уписи/Трет циклус (докторски)

Трет циклус (докторски)

СПИСОК НА МЕНТОРИ на студиската програма по Технологија на производство и обработка на тутун и тутунски производи, трет циклус тригодишни студии на Научен институт за тутун Прилеп потврдени од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија за академската 2016/2017 година

  1. Проф. д-р Марија Србиноска (Решение бр 13-155/4 од 11.02.2016)
  2. Проф.д-р Гордана Мицеска (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  3. Проф. д-р Мирослав Димитриески (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  4. Проф. д-р Валентина Пеливаноска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  5. Проф. д-р Биљана Гвероска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  6. Проф. д-р Весна Крстеска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  7. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска(Решение Бр. 18-103/3 од 17.10.2016)
  8. Вонр. проф. Милан Митрески (Решение Бр. 1409-396/2 од 14.02.2018 год.)