Втор циклус

Научниот институт за тутун – Прилеп врши високообразовна дејност, односно организира втор циклус универзитетски академски студии oд следните студиски програми:

  • Производство на тутун (реакредитација 2022/2023)
  • Обработка и преработка на тутун (реакредитација 2022/2023)
  • Агроменаџмент во тутунското стопанство (реакредитација 2022/2023)

Според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот”Св. Климент Охридски” – Битола и акредитираните студиските програми, соодветно студентите се стекнуваат со звање:

  • Магистер по биотехнички науки, oбласт – производство на тутун
  • Магистер по биотехнички науки, oбласт – oбработка и преработка на тутун
  • Магистер по биотехнички науки – агроменаџмент во тутунското стопанство

Сите студиски програми се акредитирани/реакредитирани од Одборот за акредитација на Република Македонија.

Лице за контакт – раководител на 2 циклус студии

Вон. проф. д-р Силвана Пашовска

е-пошта: silvana.pasoska@uklo.edu.mk

Акредитирани студиски програми

Елаборати

Решенија

Одлуки

Анекс табели

Магистерски трудови

Одбранети теми за II циклус

Мобилност на студенти

Уплатници

Архива