Втор циклус

Научниот институт за тутун врши имплементација на современите научноистражувачки резултати, знаења и материјално-техничките можности со дисеминација на истите преку образование на академските кадри.  НИТП уште од 1998 год. од Министерството за образование и физичка култура  добива согласност за општествено-економската оправданост за организирање на последипломски студии на група Производство на тутун и Обработка и преработка на тутун, и ги одобрува овие наставни програми.

Денес како членка на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, Научниот институт за тутун врши високообразовна дејност, односно организира Втор циклус универзитетски академски студии oд следните студиски програми:

  • Производство на тутун (реакредитација 2022/2023)
  • Обработка и преработка на тутун (реакредитација 2022/2023)
  • Агроменаџмент во тутунското стопанство (реакредитација 2022/2023).

Студиите имаат за цел кандидатите да се стекнат со што е можно подобра комбинација на теоретско, практично и стручно знаење од избраната област, така што како магистри по биотехнички науки би поседувале современи теоретски и практични вештини од областа на производството, обработката и преработката на тутун, и агроменаџментот во тутунското стопанство.

Според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот”Св. Климент Охридски” – Битола и акредитираните студиските програми, соодветно студентите се стекнуваат со звање:

  • магистер по биотехнички науки, oбласт – производство на тутун,
  • магистер по биотехнички науки, oбласт – oбработка и преработка на тутун
  • магистер по биотехнички науки – агроменаџмент во тутунското стопанство

Сите студиски програми се акредитирани/реакредитирани од Одборот за акредитација на Република Македонија.

Акредитирани студиски програми

Актуелни:


Стари:


Решенија


Одлуки