Почетна/Студии/Втор Циклус

Втор циклус

Какo членка на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, ИТП организира последипломски студии и изработка и одбрана на докторски дисертации според Правилникот за последипломски и докторски студии и стекнување на докторат на науки на Научниот Институт за тутун – Прилеп од 2002 година.

Има за цел кандидатите да се стекнат со што е можно подобра комбинација на теоретско, практично и стручно знаење од избраната област, така што како магистри по земјоделски науки би поседувале современи теоретски и практични вештини од областа на производството, обработката и преработката на тутун, како и агроменаџмент во тутунското стопанство.

На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори:

 • Проф. д-р Гордана Мицеска (Одбор за акредитација и евалуација на високото образование, Решение бр 13-155/6 од 11.02.2016)
 • Проф. д-р Мирослав Димитриески (Решение бр 13-155/2 од 11.02.2016)
 • Проф. д-р Ана Корубин – Алексоска (Решение бр 18-103/2 од 17.10.2016)
 • Проф. д-р Валентина Пеливаноска (Решение бр. 13-155/3 од 11.02.2016)
 • Проф. д-р Марија Србиноска (Решение бр 13-155/4 од 11.02.2016)
 • Проф. д-р Биљана Гвероска (Решение бр. 13-155/5 од 11.02.2016)
 • Проф. д-р Весна Крстеска (Решение бр. 13-155/7 од 11.02.2016)
 • проф. д-р Петре Ташкоски (Решение бр. 18-465/2 од 09.03.2017 год.)
 • Вон. проф. д-р Силвана Пашоска (Решение бр 18-299/2 од 17.10.2016)
 • Вон. професор д-р Каролина Кочоска (Решение бр. 1409-379/2 од 04.04.2018 год.)
 • Вон. проф. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска (Решение бр. 1409-397/3 од 04.04.2018 год.)

Програми

 • Студиска програма за Производство на тутун – 1 годишни
 • Студиска програма за Производство на тутун – 2 годишни
 • Студиска програма за Обработка и преработка на тутун – 1 годишни
 • Студиска програма за Обработка и преработка на тутун – 2 годишни
 • Студиска програма за Агроменаџмент во тутунското стопанство

Информации за студентите

Студентите на студиските програми на Научниот Институт за Тутун – Прилеп, барања за издавање на потврди, уверенија и друго може поднесуваат и електронски на mail кај соодветниот раководител на студиска програма:

 • Проф д-р Биљана Гвероска – раководител на студиската програма Производство на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии. (mail: bgveros@yahoo.com)
 • Проф д-р Марија Србиноска – раководител на студиската програма Обработка и преработка на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии и раководител на студиските програми на трет циклус студии. (mail: srbinoska.marija2014@gmail.com)
 • Доц д-р Силвана Пашовска – раководител на студиската програма Агроменаџмент во тутунското стопанство на втор циклус едногодишни академски универзитетски студии.

Во прилог на барањето во скенирана форма да биде приложена и уплатницата за платени административни такси.
Во барањето студентите да наведат дали бараниот поднесок лично ќе го подигнат од раководителот на студиската програма или да им ја испрати на маил.

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсите за втор и трет циклус секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Линк

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Акредитација

Уплатници