Почетна/Студии/Трет Циклус

Трет циклус

СПИСОК НА МЕНТОРИ на студиската програма по Технологија на производство и обработка на тутун и тутунски производи, трет циклус тригодишни студии на Научен институт за тутун Прилеп потврдени од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија за академската 2016/2017 година

  1. Проф. д-р Марија Србиноска (Решение бр 13-155/4 од 11.02.2016)
  2. Проф.д-р Гордана Мицеска (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  3. Проф. д-р Мирослав Димитриески (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  4. Проф. д-р Валентина Пеливаноска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  5. Проф. д-р Биљана Гвероска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  6. Проф. д-р Весна Крстеска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  7. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска(Решение Бр. 18-103/3 од 17.10.2016)
  8. Вонр. проф. Милан Митрески (Решение Бр. 1409-396/2 од 14.02.2018 год.)

Конкурси

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсите за втор и трет циклус секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Линк

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите за трет циклус се врши електронски со испраќање на пријавниот лист по електронска пошта (e-mail) на следниве контакти: marija.srbinoska@uklo.edu.mk и ana.aleksoska@uklo.edu.mk.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда по електронската пошта дека пријавата е уредно поднесена и роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

Листа на акредитирани ментори

Пријавен лист – III циклус на студии

Уплатници – III циклус на студии

Уплатници – останати услуги