Трет циклус

Како членка на Универзитетот Св. „Климент Охридски“ – Битола, Научниот институт за тутун врши високообразовна дејност од трет циклус универзитетски академски студии од студиската програма:

  • Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун

Студиската програма е акредитирана од Одборот за акредитација на Република Македонија- 2019/2020.

Целта е кандидатите да се стекнат со најдобра можна комбинација на теоретски, практични и стручни знаења од областа Tехнологија на производство и обработка на тутунот и производите од тутун.

Според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот ”Св. Климент Охридски” – Битола и акредитираната студиска програма, студентите се стекнуваат со звање:

  • Доктор по биотехнички науки, oбласт – индустриски култури