Трет циклус

Следејќи ја својата долгорочна мисија, Научниот институт за тутун-Прилеп уште од 1994 година се приклучува на високообразовната дејност, вршејќи низ годините имплементацијата на современите научноистражувачки резултати, знаења и можности како и дисеминација на истите преку докторските студии, со цел образование на младите академски кадри.

Денес како членка на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, Научниот институт за тутун врши високообразовна дејност од трет циклус универзитетски академски студии од  студиската програма:

  • Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун

Студиската програма е акредитирани од Одборот за акредитација на Република Македонија- 2019/2020.

Целта е кандидатите да се стекнат со најдобра можна комбинација на теоретски, практични и стручни знаења од областа Tехнологија на производство и обработка на тутунот и производите од тутун.

Според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот”Св. Климент Охридски” – Битола и акредитираната студиска програма, студентите се стекнуваат со звање:

  • доктор по биотехнички науки, oбласт – индустриски култури

Листа на акредитирани ментори

Листа на кандидати за докторски студии – 2022 

Интервју за запишување на III циклус-2022