Информации за студентите

Студентите на студиските програми на Научниот Институт за Тутун – Прилеп, барања за издавање на потврди, уверенија и друго може поднесуваат и електронски на mail кај соодветниот раководител циклусот на студии:

  • Проф. д-р Марија Србиноска – раководител на совет трет циклус студии. 
  • Вонреден проф. д-р Силвана Пашовска – раководител на совет на втор циклус студии.

Во прилог на барањето во скенирана форма да биде приложена и уплатницата за платени административни такси.
Во барањето студентите да наведат дали бараниот поднесок лично ќе го подигнат од раководителот на студиската програма или да им ја испрати на маил.

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсите за втор и трет циклус секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Линк

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.