Листа на акредитирани ментори

На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори:

  • Проф. д-р Гордана Мицеска (Одбор за акредитација и евалуација на високото образование, Решение бр 13-155/6 од 11.02.2016)
  • Проф. д-р Валентина Пеливаноска (Решение бр. 13-155/3 од 11.02.2016)
  • Проф. д-р Марија Србиноска (Решение бр 13-155/4 од 11.02.2016)
  • Проф. д-р Биљана Гвероска (Решение бр. 13-155/5 од 11.02.2016)
  • Проф. д-р Весна Крстеска (Решение бр. 13-155/7 од 11.02.2016)
  • Вон. проф. д-р Силвана Пашоска (Решение бр 18-299/2 од 17.10.2016)
  • Вон. професор д-р Каролина Кочоска (Решение бр. 1409-379/2 од 04.04.2018 год.)
  • Вон. проф. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска (Решение бр. 1409-397/3 од 04.04.2018 год.)