Листа на акредитирани ментори

СПИСОК НА МЕНТОРИ на студиската програма по Технологија на производство и обработка на тутун и тутунски производи, трет циклус тригодишни студии на Научен институт за тутун Прилеп потврдени од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија за академската 2016/2017 година

  1. Проф. д-р Марија Србиноска (Решение бр 13-155/4 од 11.02.2016)
  2. Проф.д-р Гордана Мицеска (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  3. Проф. д-р Валентина Пеливаноска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  4. Проф. д-р Биљана Гвероска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  5. Проф. д-р Весна Крстеска(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  6. Вонреден проф. Силвана Пашоска (Решение Бр. 09-102/4 од 19.08.2021)