Home/Studies/Third cycle

Third Cycle

LIST OF MENTORS of the study program in Technology of production and processing of tobacco and tobacco products, third cycle of three-year studies at the Scientific Institute of Tobacco Prilep confirmed by the Committee for Accreditation and Evaluation of Higher Education of R. N. Macedonia for the academic year 2016/2017

  1. Prof. Dr.sc. Marija Srbinoska (Resolution num. 13-155/4 from 11.02.2016)
  2. Prof. Dr.sc. Gordana Miceska (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  3. Prof. Dr.sc. Miroslav Dimitrieski (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  4. Prof. Dr.sc. Valentina Pelivanoska(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  5. Prof. Dr.sc. Biljana Gveroska(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  6. Prof. Dr.sc. Vesna Krsteska(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
  7. Prof. Dr.sc. Ana Korubin-Aleksoska(Решение Бр. 18-103/3 од 17.10.2016)
  8. Assoc. Prof. Dr.sc. Milan Mitreski (Решение Бр. 1409-396/2 од 14.02.2018 год.)

Competitions

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсите за втор и трет циклус секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Линк

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите за трет циклус се врши електронски со испраќање на пријавниот лист по електронска пошта (e-mail) на следниве контакти: marija.srbinoska@uklo.edu.mk и ana.aleksoska@uklo.edu.mk.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда по електронската пошта дека пријавата е уредно поднесена и роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

Листа на акредитирани ментори

Пријавен лист – III циклус на студии

Уплатници – III циклус на студии

Уплатници – останати услуги