ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ОБУКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА /ЛИЦЕНЦА ЗА СОВЕТНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОД ОБЛАСТА НА
ФИТОФАРМАЦЕВТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ  file


Соопшение за пријавување на кандидати за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун.


17-19 Мај 2023 ПРВА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОДРЖЛИВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СИСТЕМИ- 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE AGRICULTURE FARMING SYSTEMS file


Регионален  саем за кариера – Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола,

https://nakojicesfaks.com/floor/64


СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУН 

Список на кандидати за посета на  ОБУКА  на 14.12.2022 година и полагање на ИСПИТ за добивање на лиценца за процена на тутун,

на  21.12.2022 година 

Список на кандидати кои не исполнуваат услови за полагање на испит 

 


Соопштение за лиценца за проценители на тутун-2022 


Обука за кандидатите со стекната лиценцаПотврда за завршена обука за процена на тутун

Врз основа на пројавениот интерес од страна на повеќе тутунски компании како и физички лица, Научниот институт за тутун – Прилеп планира организирање на Обука за кандидатите со стекната лиценца, со цел издавање на Потврда за завршена обука за процена на тутун.

Кандидатите имаат обврска да достават Пријава за Обука до НИТП (дадена во прилог). Пријавата може да се поднесе електронски, по пошта или да се достави до архивата при НИТП, најдоцна до 20.10.2022 год.

Висината на трошоците за спроведување на обуката за вршење на процена на тутун изнесува 2.000,00 денари + 18% ДДВ. (Вкупно за уплата 2.360,00 ден)

Обуката ќе се изведе доколку се пријават најмалку  15  кандидати. За времето на одржување и уплатата за обуката, кандидатите ќе бидат дополнително известени.


Соопштение за изведување на Обука за процена на тутун за лица со стекната лиценца  file


 

Кон огласна табла за Втор циклус на студии

Кон огласна табла за Трет циклус на студии