Лаборатории

Во рамките на Научниот институт за тутун функционираат следните акредитирани лабаратории:

  • контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија; (L01)
  • контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал; (L02)
  • контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи; (L03)
  • контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина; (L04)
  • контрола на здравјето на растенијата. (L05)