Апликативна дејност

Научниот институт за тутутн – Прилеп е тесно поврзан со компаниите/претпријатијата за производство и обработка на тутун и со конкретни активности учествува во решавањето на проблемите од тутунопроизводството.

Преку апликативната работа во поле и современите лаборатории/акредитирани лаборатории, Научниот институт за тутун врши повеќе дејности и тоа:

  • Производство и дистрибуција на семенски материјал
  • Биолошки испитувања на средства за заштита на растенијата
  • Контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал
  • Квалитетот на тутунот и тутунските производи
  • Контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина
  • Контрола на здравјето на растенијата