Laboratories

Во рамките на Научниот институт за тутун функционираат следните лабаратории:

 1. Лаборатории акредитирани за испитување:
  • контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија; (L01)
  • контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал; (L02)
  • контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи; (L03)
  • контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина; (L04)
  • контрола на здравјето на растенијата. (L05)
 2. Лаборатории за научно-истражувачка и апликативна работа:
  • лабораторија за растителни in vitro култури;
  • ентомолошка лабораторија;
  • фитопатолошка лабораторија;
  • биолошка лабораторија;
  • банка на гени кај тутунот и други индустриски растенија