Учество на група научни работници на IV Студентска конференција- Критични прашања во земјоделството и животната средина, Земјоделски факултет Штип 9 ноември со трудот под наслов:

Dimoska Gonovska B., Jordanoska Shishkoska B., Glusheska M., Krsteska V., Stafilov T., Pelivanoska V., Srbinoska M. 2023. Влијание на  Delthamethrine врз содржина на бакар и цинк во тутун и почва