Работна средба во Универзитет Гоце Делчев, Земјоделски факултет- Штип со претставници од Научниот институт за тутун – Прилеп и Факултетот за биотехнички науки -Битола