Учество на научни работници на Тринаесеттата   меѓународна   научна   конференција   на   Меѓународниот   Славјански Универзитет која се одржа на 10.06.2022 година во Свети Николе, со трудот под наслов:

„Поволната   бизнис   клима  –  фактор   за   одржливост   на   компаниите   на

Република Северна Македонија“од авторот: Силвана Пашовска