Учество на научни работници на Agrosym 2022 кој се одржа од 06-09.10. 2022 година во Босна и Херцеговина, со трудот под наслов: „ Morphological   traits   of   some  Virginia   tobacco varieties and lines “ од авторот: Каролина Кочоска