Учество на научни работници на 11 th Conference on medical and aromatical plants of southeast European countries која се одржа на 06 – 10. 10. 2022 година во Охрид, со трудот под наслов:

„Total polyphenols and flavonoids in Macedonian Oriental tobacco “ од авторите: Марија Србиноска, Јана Клопчевска,   Александар   Чадиковски,   Зоран   Кавраковски   и   Весна

Рафајловска