На ден 29.11.2022 година во НИТП се одржа состанок со стручна екипа од Националната и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”-Скопје, Оддел за матична дејност и развој на библиотекарството и Одделот Библиографски центар.