Во текот на септември вработените од НИТП учествуваа на работни акции за собирање на тутунско семе на површините во НИТП