Учество на проф д-р Валентина Пеливаноска, вонр проф д-р Билјана Јорданоска Шишкоска и Гоце Петроски на обука под наслов: „Менаџмент со јавни набавки, во услови на променливи пазарни цени“, која се одржа во хотел „ Дрим “ Струга од 14-16. 09. 2022.