Учество на група научни работници на IV International agricultural, Biological & life science conference кој се одржа од 28 -31. 08. 2022 година во Едрине Република Турција, со трудовите под наслов:

  • „Dinamics of the aphid population on tobacco in Prilep region“ од авторите: Весна Крстеска, Станислава Лазареска, Валентина Пеливаноска и Марија Србиноска
  • „Principles od TQM in tobacco production in Republic North Macedonia“ од авторот: Катерина Кареска.