Работна средба во Научниот институт за тутун – Прилеп со претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. С. Македонија,  Сектор за земјоделство и Агенцијата за потикнување на развој на земјоделството, подрачна единица – Прилеп.