Почетна/Студии/Втор Циклус

Втор циклус

Какo членка на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, ИТП организира последипломски студии и изработка и одбрана на докторски дисертации според Правилникот за последипломски и докторски студии и стекнување на докторат на науки на Научниот Институт за тутун – Прилеп од 2002 година.

Има за цел кандидатите да се стекнат со што е можно подобра комбинација на теоретско, практично и стручно знаење од избраната област, така што како магистри по земјоделски науки би поседувале современи теоретски и практични вештини од областа на производството, обработката и преработката на тутун, како и агроменаџмент во тутунското стопанство.

Акредитирани студиски програми

Актуелни:


Стари:


Решенија


Одлуки

Уплатници